کلاس­های تربیت بدنی عمومی و تخصصی نیمسال اول 95-94

(ویژه خانم ها)

 

 

 

 

9 - 7/30

10/30 - 9

12 - 10/30

13/30 - 12

15 - 13/30

16/30 - 15

شنبه

تربیت بدنی 1

 

 

 

 

 

   

یکشنبه

تربیت بدنی 1

12-15-427-02

(پهلوان)

ورزش 1

12-15-428-02

(پهلوان)

آمادگی جسمانی 2

 

(محسنی)

آمادگی جسمانی 2

 

(محسنی)

   

دوشنبه

تربیت بدنی 1

12-15-427-04

(اسدی)

ورزش 1

12-15-428-04

(اسدی)

بسکتبال 2

(اسدی)

بسکتبال 2

(اسدی)

   

سه شنبه

تربیت بدنی 1

12-15-427-06

(کاظمی)

تربیت بدنی 1

12-15-427-08

(کاظمی)

ورزش 1

12-15-428-06

(کاظمی)

ورزش 1

12-15-428-08

(کاظمی)

 

تنیس روی میز 2

(ایزد پناه)

ساختمان دانشگاه

چهارشنبه

تربیت بدنی 1

12-15-427-10

(قربان تبار)

ورزش 1

12-15-428-10

(قربان تبار)

دو و میدانی 2

(قربان تبار)

دو و میدانی 2

(قربان تبار)

 

پنجشنبه

 

شنا 2 

(رضا زاده)

شنا 2 

(رضا زاده)

 

 

 

 

 

جمعه

تربیت بدنی 1

12-15-431-02

(زارع)

ورزش 1

12-15-431-02

(زارع)

والیبال 2

(خرم)

والیبال 2

(خرم)

 

 

 


 

 

آدرس: آمل بلوار مطهری (جاده قدیم بابل) انتهای تربیت 28 سالن ورزشی خورشید آسمان

توجه 1: تمامی دانشجویان ملزم می­ باشند تا فقط در کلاسهای مربوط به خود (بر اساس کد درس تعیین شده در جدول فوق) حضور پیدا نمایند. بدیهی است حضور در سایر کلاسها منجر به احتساب نمره صفر خواهد شد.

توجه 2: غیبت بیش از 2 جلسه منجر به حذف درس می ­شود (با احتساب نمره صفر).

 

شروع کلاسها: 8 اسفند 94

پایان کلاسها: - اردیبهشت 95

تاریخ نشر: 2 اسفند 1394

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

کلاس­های تربیت بدنی عمومی و تخصصی نیمسال دوم 95-94

(ویژه آقایان)

 

 

9 - 7/30

10/30 - 9

12 - 10/30

13/30 - 12

15 - 13/30

16/30 - 15

شنبه

 

     

تربیت بدنی 1 

12-15-427-01

(یزدانی)

ورزش 1 

12-15-428-01

(یزدانی)

یکشنبه

       

تنیس روی میز 2

(قاسمی)

ساختمان دانشگاه

تنیس روی میز 2

(قاسمی)

ساختمان دانشگاه

دوشنبه

       

تربیت بدنی 1 

12-15-431-01

12-15-427-03

 

(یزدانی)

ورزش 1 

12-15-432-01

12-15-428-03

 

(یزدانی)

سه شنبه

       

بسکتبال 2

(حبیبی)

بسکتبال 2

(حبیبی)

چهارشنبه

       

فوتبال 2

(اسماعیل نژاد)

فوتبال 2

(اسماعیل نژاد)

پنجشنبه

           

جمعه

       

کشتی 2

(رزاقی)

سالن سپاه

کشتی 2

(رزاقی)

سالن سپاه

 

آدرس: آمل بلوار مطهری (جاده قدیم بابل) انتهای تربیت 28 سالن ورزشی خورشید آسمان

توجه 1: تمامی دانشجویان ملزم می­ باشند تا فقط در کلاسهای مربوط به خود (بر اساس کد درس تعیین شده در جدول فوق) حضور پیدا نمایند. بدیهی است حضور در سایر کلاسها منجر به احتساب نمره صفر خواهد شد.

توجه 2: غیبت بیش از 2 جلسه منجر به حذف درس می ­شود (با احتساب نمره صفر).

 

شروع کلاسها: 8 اسفند 94

پایان کلاسها: - اردیبهشت 95

تاریخ نشر: 2 اسفند 1394

بازگشت به صفحه اصلی